Információ

Népszerű eladások

Általános Szerződési feltételek

I. A SZOLGÁLTATÓ: 

1. A www.tornapalya.hu online áruházat a Etemez Edgár e.v. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 
2. A Szolgáltató cégneve: Etemez Edgár egyéni vállalkozó, nyilvántartási szám: 3429253 (továbbiakban: Szolgáltató). 
3. A Szolgáltató székhelye: 8623 BalatonföldvárBudapesti út 5. 

4. A Szolgáltató telephelye: 8622 Szántód, Római út 2. 
5. A Szolgáltató postai címe: 8623 BalatonföldvárBudapesti út 5. 

II. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK 

 
2.1. Az Etemez Edgár e.v által üzemeltetett tornapalya.hu webáruházban elektronikus úton, interneten keresztül a www.tornapalya.hu webcímen lehetséges a megrendelések leadása. A Felhasználók tájékoztatása a Szolgáltató részéről szintén elektronikus formában történik. 
 
A tornapalya.hu webáruházban csak az a magán Felhasználó vásárolhataki elfogadja jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi. Cégek, vállalkozások, intézmények kizárólag e-mailben történő kapcsolatfelvételt követően adhatják le megrendeléseiket.  

Miután Felhasználó a 'Megerősítem a rendelést' gombra kattintva véglegesíti megrendelését, a Szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználónak. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megrendelés adatait (a Vásárló adatait, a rendelt termék pontos nevét és darabszámát, a rendelés értékét, fizetési módot, a választott szállítási vagy átvételi módot és annak esetleges költségeit).  
Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a Felhasználóhoz, az elállhat a vásárlástól. 
 
A felhasználó megrendeléskor a regisztráció során megadott adatait módosíthatja, új számlázási címet adhat meg. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák. 
 
2.2. A megrendelt termékek pontos, rögzített határidőn belül történő szállítása érdekében a Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőtamennyiben azt tőle rendeli meg a FelhasználóA Szolgáltató a weboldalon igyekszik a lehető legpontosabb információkat nyújtani, folyamatosan frissíteni a készletinformációkat. Amennyiben a megrendelt termék mégsem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről a lehető leghamarabb tájékoztatást küld a Felhasználónak. Ha a vásárló már kifizette a rendelkezésre mégsem álló terméket, a Szolgáltató a tájékoztatást követő 14 munkanapon belül maradéktalanul visszautalja az előre kifizetett ellenértéket. A rendelkezésre nem álló termék ellenértékének visszautalásáért a Vásárlót nem terheli semmilyen többletköltség. 

 

III. ELÁLLÁSI JOG: 

 
3.1. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a vásárló a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A Vásárló a termék visszaküldése után kérheti a Szolgáltatótól az általa kifizetett összeg visszatérítését. 
3.1.1. A termék kézhez vétele a személyes átvétel esetében a termék átvételének időpontja, házhoz szállítás esetén a termék kiszállításának időpontja. Az elállási határidő a termék kézhez vételét követő napon kezdődik. A kézhez vétel időpontját a Vásárló a személyes átvétel esetén blokkal, házhoz szállítás esetén a nyugtával, vagy számlával köteles igazolni. A személyes átvétel nem zárja ki az interneten rendelt termékek esetében az elállási jog gyakorlását. 
3.1.2. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Szolgáltató telephelyére (8622 SzántódRómai út 2.). A Szolgáltató a termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Ha a vevő a teljes megrendeléstől eláll, a Szolgáltató a visszaküldés szállításának költségeit nem téríti vissza. A rendeléstől való elállás esetén a Vásárlót így kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. 
3.1.3. A termék árának visszaküldéséhez olyan fizetési módot használunk, amit a Vásárló is választott megrendelése során. Ez alól kivételt képezhet, ha a Vásárló más fizetési módot kér, illetve más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adta. Az összeg visszatérítésekor a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli, más fizetési mód választása esetén sem. 
3.1.4. Olyan termékek átvételére nincs lehetőségünk, amit a Vásárló elállási jogával élve, de utánvéttel küld vissza. 
3.1.5. A Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen 
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl.  
fotókönyv); 
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. 
3.1.6. A visszaküldött áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését a Szolgáltató követelheti a Vásárlótól. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vásárlót terhelik. 
3.2. A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. A Vásárló ez esetben is kérheti az általa kifizetett összeg visszatérítését. Ebben az esetben a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. 

IV. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

 
4.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG 
A megrendelt termék(ek) hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján szavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Bármilyen probléma esetén kérjük, először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (info@tornapalya.hu.hu). 
A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve  
kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. 
 
4.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG 
Kellékszavatosság helyett a Vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. 
 
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. 
 
4.3. JÓTÁLLÁS 
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vásárló a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vásárlót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik. 
Kérjük, a számlát őrizze meg, mivel a jótállást csak a számla megléte esetében tudjuk teljesíteni a megvásárolt termék(ek)re, ha az tartozékokkal együtt, hiánytalanul és eredeti csomagolásában jut vissza hozzánk. 

V. KÉPEK/FELELŐSSÉG 

Az Internetes oldalunkon található esetleges téves rendelési szám és ármegjelölésért felelősséget nem vállalunk. 
Az oldalainkon található képek mintának tekintendők, az eltérésekért semmilyen felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. 

VI. FIZETÉSI MÓDOK 

- Készpénzes fizetés az áru személyes átvételekor telephelyünkön 
- Utánvétes készpénzes fizetés kiszállítás esetén szállításkor Szolgáltatónak 

VII. ÁRUÁTVÉTELI MÓDOK 

- Személyes áruátvétel telephelyünkön (díjmentes, 8622 SzántódRómai út 2.) 
Szolgáltató által, az általa meghatározott díj ellenében, melyet a megrendelés visszaigazolását követően ad meg a megrendelés összege, valamint a szállítási cím függvényében. Amennyiben az így meghatározott díjat Felhasználó nem fogadja el, úgy jogosult a vásárlástól írásban elállni. 
 

VIII. SZERZŐI JOG/FELELŐSSÉG 

 
Az Internet műszaki jellemzőit tekintve nem garantálható az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége. Szintén nem vállalunk garanciát a jelen honlapnak, valamint annak tartalmának elérhetőségére és működésére vonatkozólag. 
A jelen honlap adatainak és információinak felhasználásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károk tekintetében, függetlenül azok okától, a felelősséget kizárjuk, amennyiben az jogilag megengedhető. 
Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért a Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.  
Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen. 
A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. Az itt szereplő információk csak személyes felhasználásra szolgálnak. 

 
Minden ezen túlmenő felhasználás, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra - részben vagy átdolgozott formában is - a www.tornapalya.hu webáruház beleegyezése nélkül tilos. 

IX. ADATVÉDELEM 

 
A www.tornapalya.hu online webáruház a regisztráció során a Vásárló által megadott adatokat a hatályos jogszabályokat és adatvédelmi irányelveket figyelembe véve kezeli és biztonsággal tárolja. Ezen adatokat harmadik fél számára nem adja ki és nem használja fel kéretlen reklám célokra. A Vásárló bejelentkezése után bármikor E-mailben kérheti személyes adatainak törlését adatbázisunkból, illetve felhasználói felületén is módosíthatja azokat. Kérjük kezelje megfelelő biztonsággal regisztrációs adatait a visszaélések és kellemetlenségek elkerülése érdekében - ennek estleges elmulasztásából származó minden felelősség a Vásárlót terheli. 

X. EGYÉB 

 
10.1. Az üzemeltető szabadon módosíthatja a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon. 
 
10.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, másodlagos vagy ártó szándékot tanúsít, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárlást. regisztrációját, vásárlását és a site további látogatásától eltilthatja. 
 
10.3. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. 
 
10.4. A Felhasználó a hírlevelek küldéséhez való önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül. 
 
10.5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére. 
 
10.6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltatóhoz az info@tornapalya.hu címen, illetve a +36 2445 2535-ös telefonszámon (munkanapokon 8:00-17:00 között). 
 
10.7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik ainfo@tornapalya.hu címen, illetve a +36 2445 2535-ötelefonszámon.